Alle helgens gudstjeneste for børn

Når børnene kommer til gudstjenesten får de i våbenhuset udleveret en sten og en lysegrøn tusch. De skal endnu ikke have at vide, hvad den skal bruges til.

Præludium

Salme: Hør kirkeklokken ringer” (ekkosalme)

Lad de børn der melder sig sætte nogle ord på deres sorg og tabserfaringer. Vær indstillet på, at der sorteres ikke nødvendigvis i det, så minderne om bedstemor og dværghamsteren og den døde fugl i haven kan optræde i en livsbekræftende pærevælling.

Fortæl så om syndfloden som Noahs tabs og håbs fortælling (drop enhver ansats til teodiceovervejelser, set under den synsvinkel er det en skrækkelig fortælling). På en måde er det godt, at Noah og hans familie og et par af alle dyr overlever. Han bør være rigtig glad. Det siger hans kone også til ham hver dag. Men Noah er ikke glad, han føler sig vissen indeni, fordi han er ked af, at hans bedste ven er en af dem, der er druknet. Faktisk har han slet ikke lyst til at stå op om morgenen. Heller ikke selvom han kone siger trøsteord som f.eks.: Noah, husk nu at håbet er lysegrønt! Håbet er lysegrønt, tænker Noah, hvad alverden er det for noget vrøvl? Og han bliver liggende i sengen, for livet er gået i gråt for ham.

Så en dag råber hans kone, Noah kom så her ud! Og Noah lader som ingenting, for han orker bare ikke. Næste dag prøver hun igen at få ham ud af sengen, men nej, han vil ikke. Men på 3. dagen siger hun: Noah nu skal du komme ud, for nu er der bud fra Gud! Og så står Noah op. Da han kommer ud på dækket sidder der en due med et lysegrønt blad i munden.

Et lysegrønt blad! Så er livet måske slet ikke helt visnet og gråt alligevel?

Og det skal vi høre mere om om lidt, først skal vi synge.

Salme : Jeg så en due lande”

Lad nu børnene skrive med den lysegrønne tusch på deres ”gravsten” med hjælp fra deres forældre. Fortæl evt. lidt om de symboler man kan finde på gravsten på kirkegården: Hjerte, anker, kors og – fugle. Når alle er færdige, kald dem så op til døbefonten, hvor der i dagens anledning er sat et flydefad i. Fortæl om Jesu dåb, hvor duen dalede ned over ham som et billede på, at han har del i Guds ånd. Det fik vi også dengang vi blev døbt, del i Guds ånd, den ånd der holder livet i live også der hvor vi føler det er gråt og vissent.

Lad nu børnene lægge deres sten i døbefonten med trøst og håbsordene fra dåben: Jeg er med jer alle dage indtil verdens ende (og det ”jeg” må i dagens mindestund gerne være både Gud og barnet selv).

Lad børnene blive ved døbefonten under fælles fadervor og velsignelse.

Salme: Må Gud velsigne dig” (fagtesalme)

Postludium

Bibelord med melodi

Ofte har vi, der arbejder med børnegudstjenester, oplevelsen af, at bibelens ord og formuleringer ligger så langt fra børns sprog og nære erfaringsverden, at vi skal bruge rigtig meget energi på at forklare og oversætte dem. Men nogle gange sker et modsatte – at et bibelord faktisk er så enkelt og skarpt skåret, at vi ikke kan sige det enklere med vores egne ord. Manna-korn og konfirmationsord er eksempler på, hvordan vi af og til bruger enkeltstående bibelord, ligesom der bagest i salmebogen findes en række ‘Bibelord til opmuntring og trøst’.

I den klassiske musik har man i århundreder sat bibelord i musik. Også i nyere tid, har man forsøgt sig med genren, måske med svingende held. Det er en stadig udfordring at lave melodier, som er stærke nok, og som matcher teksterne, og flere af os kender måske til 70’ernes bibelfundamentalisters mere eller mindre vellykkede forsøg.

I det følgende vil jeg forsøge at pege på nogle af de bibelord med melodi, som vi har medtaget i børnesalmedatabasen og komme med forslag til, hvordan de vil kunne bruges i børnegudstjenestesammenhæng.

Lad de små børn komme til mig” Dette meget enkle vers, med ord fra Mark. 10,14, vil kunne bruges som et fast led i gudstjenester med helt små børn – f.eks. som første salme. Den vil også kunne bruges ved en dåbsgudstjeneste, hvis man gerne vil synge en lille sang med dåbsgæsternes børn umiddelbart inden dåben. Hvis man har børnetræf/børnekirke/børnepasning under sine søndagshøjmesser, vil denne lille salme også kunne bruges i forbindelse med at man sender børnene afsted – som en opmuntring til børnene og som en påmindelse til os voksne om, at børn har en særlig plads i Guds rige.

Jeg la’r dig ikke i stikken” Dette enkle vers fra Hebr. 13,5-6 vil kunne bruges i forbindelse med rigtig mange forskellige bibelfortællinger, som ofte bruges til børnegudstjenester, f.eks. historien om Noa, Daniel i løvekulen, det forsvundne får etc. Ordene er, trods deres mange år på bagen, forbavsende nutidige og omkvædet er sjovt at synge og enkelt at lære.

Alt hvad I vil” også kaldet ‘den gyldne regel’ fra bjergprædikenen, kan være et fint afsæt for en børnegudstjeneste. Samtidig vil den kunne fungere fint ind i en gudstjeneste om den barmhjertige samaritaner eller den gældbundne tjener.

Hvis man nu er god til noget” er ikke et direkte bibelcitat, men en parafrase over passagen fra bjergprædikenen om ‘ikke at sætte sit lys under en skæppe’. Sangen er en opfordring til børnene om at være med til at sprede det gode i verden med smil, sange og lys – og det er ingen for små til. Sangen kan bruges som sendelsessalme i slutningen af en børnegudstjeneste. Den er sjov og livsglad at synge.

Hvis du bare havde tro” er en børnesalme, som synges i hele verden, og handler om, at tro kan flytte bjerge. Den vil kunne bruges i forbindelse med gudstjenester om Abraham, David og Goliat, Peters fiskefangst, vandringen på søen, opvækkelsen af Lazarus eller de forskellige beretninger om forældre, der kommer til Jesus i forbøn for deres syge børn (høvedsmanden, drengen med den urene ånd etc.). Sangen har fagter og ‘kædedans’ og bliver det gjort ordentligt, kan det blive rigtig sjovt for både børn og voksne at være med i.

For således elskede Gud verden” Dette lille prægnante vers fra Joh. 3,16 bliver af nogle kaldt ‘den lille bibel’. Som sådan kan man sige, at har børnene lært dette vers, har de et glimrende afsæt for at fange noget centralt i kristendommen. Verset ville kunne bruges nærmest når som helst. Selvfølgelig hvis man bruger Nikodemus som bibelfortælling, men også til en påskegudstjeneste for børn.

 

Herren bevare dig

Teksten til månedens salme “Herren bevare dig” er hentet ordret fra Salmernes bog kap. 121 v. 7-8. Sidste halvdel er endvidere en del af den velsignelse, som præsten ifølge dåbsritualet lyser over alle nydøbte.

“Herren bevare dig mod alt ondt. Han bevare dit liv.” Det onde optager mange børn, især i 3-6-års alderen. Det onde, er det, som trykker os ned, gør os bange og stille og som hindrer vores frie livsudfoldelse. Liv derimod er det der bobler og gror og som spontant springer ud af os og kalder os til leg, latter, fællesskab og nærhed.

“Herren bevare din udgang og din indgang fra nu af og til evig tid.” Alle der har prøvet at hente sit barn i børnehaven ved, hvor svært børn kan have det med overgange – det at noget slutter og noget andet begynder. Men børn skifter hele tiden – fra børnehaven til skolen, fra 4 år til 5 år, og måske fra at bo hos far til at bo hos mor.

Men midt i denne udspændthed mellem det onde og livet, afslutninger og begyndelser, nuet og evigheden, er det vores bøn og vores håb at Gud selv vil være hos os og passe på os.

Det lille vers egner sig godt som fast afslutningssalme på en børnegudstjeneste lige efter velsignelsen. Og dens enkle melodi, gentagelsen af ordene ‘Herren bevare dig’ og de enkle fagter gør salmen hurtig at lære for både børn og voksne. Salmen kan også bruges ved dåbsgudstjenester umiddelbart i forlængelse af dåben, som en understregelse af dåbsvelsignelsen.

[Martin Lysholm Hornstrup]